Statut Koła Naukowego Kartografii Geologicznej i Komputerowej działającego przy Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Artykuł I. Postanowienia ogólne

§ 1

Koło Naukowe Kartografii Geologicznej i Komputerowej (zwane dalej „Kołem”) przyjmuje nazwę „Azymut”, a także własne logo.

§ 2

Koło Naukowe działa przy Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

§ 3

Koło powołane jest na czas nieokreślony.

 

Artykuł II.  Cele i zadania Koła

§ 4

Celem Koła naukowego jest:

1)    poszerzanie wiedzy dotyczącej kartografii geologicznej i sposobów wspomagania jej specjalistycznym oprogramowaniem,

2)    współpraca ze studentami AGH, innymi uczelniami z kraju i z zagranicy, a także innymi organizacjami,

3)    nabywanie oraz rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej,

4)    współpraca z firmami i instytucjami związanymi z geologią,

5)    realizacja pasji naukowych,

6)   promocja geologii, kartografii i nauk pokrewnych,

7)   popularyzacja metod badawczych wykorzystywanych w specjalistycznym oprogramowaniu.


 

§ 5

Realizacja celów Koła odbywać się będzie poprzez:

1)    współpracę z władzami Uczelni, innymi kołami oraz uczelniami i organizacjami z kraju i zagranicy,

2)    uczestnictwo w zebraniach, wyjazdach, konferencjach, sympozjach naukowych itp.,

3)    realizację projektów naukowo – badawczych.

 

Artykuł III. Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki.

§ 6

1.  Członkiem Koła może zostać każdy student Akademii Górniczo – Hutniczej, deklarujący chęć realizacji celów Koła i uznający Statut Koła.

2.  Warunkiem członkostwa w Kole jest aktywne uczestnictwo w pracach Koła.

3.  Warunkiem koniecznym członkostwa w Kole jest złożenie deklaracji członkowskiej na ręce Zarządu Koła.

4.  Deklaracje zachowują ważność do końca roku akademickiego, w którym zostały złożone.

§ 7

1. Prawa członków Koła:

1)    czynny i bierny udział w wyborach do władz Koła,

2)    udział w pracach Koła,

3)    zgłaszanie opinii, wniosków, odwołań i postulatów pod adresem Zarządu Koła,

4)    używanie logo Koła,

5)    reprezentowanie Koła na wszystkich konferencjach i spotkaniach.

§ 8

2. Obowiązki członków Koła:

1)    aktywne uczestnictwo w pracach i realizacji celów Koła,

2)    przestrzeganie postanowień Statutu,

3)    godne reprezentowanie Koła w życiu uczelnianym i poza nim.


 

§ 9

Ustanie członkostwa następuje poprzez:

1)    dobrowolne wystąpienie w dowolnym czasie,

2)    wykluczenie przez Walne Zebranie,

3)    na skutek rozwiązania Koła,

4)    utratę statusu studenta.

 

§ 10

Wykluczenie członka Koła może być spowodowane świadomym i rażącym działaniem na szkodę Koła lub nieprzestrzeganiem Statutu. Walne Zebranie podejmuje uchwałę w tej sprawie bezwzględną większością głosów. 

 

Artykuł IV. Struktura Koła

§ 11

Walne Zebranie

1.  Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)    uchwalanie i zmiany Statutu Koła,

2)    wybór i odwołanie członków Zarządu,

3)    ustalanie założeń programowych Koła,

4)    podejmowanie decyzji o zawieszeniu działalności lub rozwiązaniu Koła,

5)    rozpatrywanie wolnych wniosków członków Koła.

2.   Walne zebranie zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Prezesa Zarządu, na żądanie co najmniej 1/3 członków Koła lub na wniosek Opiekuna Koła.

3.   Termin i porządek Walnego Zebrania należy podać co najmniej na 7 dni przed Zebraniem.

4.   W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła.

5.   Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu, z wyjątkiem tych, dla których niniejszy statut przewiduje inną większość.


 

§ 12

Zarząd

1.  Członkami Zarządu Koła są:

1)    Przewodniczący,

2)    Zastępca,

3)    Skarbnik,

4)    Sekretarz.

2.   O ewentualnym poszerzeniu składu Zarządu decyduje Walne Zebranie.

3.   Zarząd wybierany jest spośród członków Koła na Walnym Zebraniu Członków w tajnym głosowaniu, zwykłą większością głosów, na kadencję jednego roku akademickiego.

4.   Zarząd kieruje pracami Koła i odpowiada za jego poziom przed władzami Uczelni.

5.   Zarząd Koła Naukowego nadzoruje bieżące finanse Koła. Za dysponowanie środkami finansowymi odpowiada Skarbnik.

6.   Zarząd sporządza corocznie sprawozdanie ze swej działalności oraz wykonanych zadań wraz z uwzględnieniem pozyskanych i wydatkowanych środków finansowych.

7.   Jeżeli Zarząd Koła nie wypełnia swoich statutowych obowiązków lub działa w niezgodzie ze Statutem Koła, Walne Zebranie Członków może odwołać Zarząd Koła w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

Artykuł V. Opiekun naukowy

§ 13

1.   Nadzór merytoryczny nad działalnością Koła sprawuje Opiekun Naukowy.

2.   Opiekunem Naukowym Koła może być pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

§ 14

1.   Opiekun Naukowy Koła może powołać Opiekuna Pomocniczego.

2.   Opiekunem Pomocniczym może być pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub uczestnik studiów doktoranckich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.


 

Artykuł VI. Źródła finansowania

§ 15

Działalność Koła Naukowego jest wspierana finansowo przez Uczelnię.

 

§ 16

Koło może być finansowane także ze źródeł zewnętrznych m.in. dotacji od sponsorów, dotacji od jednostek samorządowych, dotacji od organizacji pozarządowych, przychodów z działalności naukowej i pozanaukowej Koła, przekazanych za pośrednictwem Uczelni.

 

Artykuł VII. Statut

§ 17

Zatwierdzenie Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 18

Statut wchodzi w życie z chwilą jego zatwierdzenia przez Prorektora ds. Studenckich.

 

Artykuł VIII. Rozwiązanie Koła

§ 19

Rozwiązanie Koła i zawieszenie jego działalności następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków większością 3/4 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

 

Artykuł IX. Postanowienia końcowe

§ 20

Decydujące zdanie w kwestiach spornych należy do Walnego Zebrania oraz Opiekuna Koła.